Selecteer een pagina

Dagelijks messcherp dieselolie en aanverwante producten inkopen

Algemene voorwaarden Dieselolie24.nl

1. Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Dieselolie24.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dieselolie24.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dieselolie24.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Dieselolie24.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, doch niet dan met een vooraf schriftelijke melding. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dieselolie24.nl. Dieselolie24.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dieselolie24.nl dit zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de bestelling, met opgaaf van reden, mee.

3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De opgegeven dieselolieprijzen zijn geldig van 08.30 uur tot 18.00 uur van die dag. Voor bestellingen op vrijdag na 18.00 uur zullen de prijzen van de eerstvolgende werkdag geldig zijn. Als prijs geldt hetgeen met de afnemer is overeengekomen, met dien verstande dat de werkelijk geleverde liters bepalend zijn voor de prijs. Dieselolie24.nl biedt twee betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling betalen via iDEAL of d.m.v. automatische incasso binnen 10 dagen. Dit in overleg met Dieselolie24.nl. Zodra de betaling is ontvangen, worden de artikelen binnen de vermelde levertijd verzonden.

De betalingen worden uitgevoerd middels een beveiligde en gecodeerde verbinding. Alle gegevens worden na het uitvoeren van de transactie direct verwijderd.

4. Aansprakelijkheid

Bij de productomschrijvingen wordt aangegeven waarvoor het desbetreffende product geschikt is en een productinformatieblad kunt u te allen tijden opvragen. Let u wel op dit is een advies!
U blijft eindverantwoordelijke voor de juiste keuze olieproduct(en) die u gebruikt in uw auto, motor, machine en/of overige voertuigen. Voor de juiste keuze smeermiddel kunt u gebruik maken van de smeermiddelenadviezen van de betreffende olieproducent.

5. Levering

De door Dieselolie24.nl opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Leveringen van dieselolieproducten vinden na bestelling plaats binnen 2 werkdagen met dien verstande dat de automatische incasso getekend voor akkoord door u is verstrekt. Voor brandstof spoedleveringen (binnen 3 uur) geldt een toeslag van € 35,- excl. BTW. Voor brandstofleveringen onder 500 liter kan een toeslag “kleine stortingen” worden berekend van € 35,- excl. BTW.

De postcode van het afleveradres is bepalend voor de dieselolieleverancier welke levert in dat postcodegebied. Indien de olieleverancier na bestelling verneemt van omstandigheden dat de afnemer zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, is de leverancier bevoegd de uitvoering van de levering op te schorten. De contactpersoon ziet er op toe dat de tankwagenchauffeur op een doeltreffende en efficiënte manier de brandstof kan leveren. Voor eventuele wachttijden langer dan 15 minuten geldt een toeslag van € 35,- excl. BTW

Bij bestelling van goederen boven de € 50,- (excl. BTW) worden geen kosten berekend. Voor bestelling onder de € 50,- (excl. BTW) wordt € 15,- verzendkosten berekend.

6. Retourneren

Als u het artikel om welke reden dan ook wilt retourneren, dan heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na de afleverdatum te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Retourzendingen worden geaccepteerd als het artikel onbeschadigd, niet geopend is, de oorspronkelijke verpakking en de eventuele verzegeling eveneens onbeschadigd zijn.
Dit geldt natuurlijk ook voor niet correcte levering of ontvangen beschadigde artikel(en). De eventuele vervoerskosten die ontstaan bij een retourzending zijn voor uw rekening.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dieselolie24.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dieselolie24.nl geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Dieselolie24.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

9. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Dieselolie24.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, op de hoogte middels e-mail of brief. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dieselolie24.nl de keuze de betreffende artikelen te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dieselolie24.nl te retourneren, mits goedkeuring is verleend door Dieselolie24.nl. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel het product als de verpakking van het product onbeschadigd is. De totale verzendkosten komen voor uw rekening.

10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dieselolie24.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dieselolie24.nl. Alle bestellingen worden per mail bevestigd en als juist of onjuist met aanpassingen verifieert.

11. Persoonsgegevens

Dieselolie24.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en nooit aan derden verstrekt worden.

12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dieselolie24.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit per e-mail of schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dieselolie24.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dieselolie.nl kan worden toegerekend, omdat Dieselolie24.nl niet te wijten is aan hen schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hen rekening komt.

13. Diversen

Indien u opgave doet van een adres, is Dieselolie24.nl gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u aan Dieselolie24.nl schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dieselolie24.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dieselolie24.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.